X
تبلیغات
پیکوفایل
آگهی

تحلیل بنیادی «شتران»  معرفی شرکت


پالایشگاه تهران یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه های فعّال ایران است که در سال ۱۳۴۷ با ظرفیّت ۸۵ هزار بشکه در روز راه اندازی شد. بعد از آن چندین بار تغییراتی در ظرفیت این پالایشگاه ایجاد شد و اکنون ظرفیت این پالایشگاه 250 هزار بشکه در روز است.پالایشگاه تهران حدود ۱۵ درصد ظرفیت پالایشگاهی ایران را تشکیل می‌دهد و عمده نیاز مصرفی سوخت به خصوص بنزین شهر تهران را تامین می‌کند.این مجتمع اگر چه بعد از شرکت پالایش نفت آبادان و کرمانشاه قدیمی ترین واحد پالایشگاهی کشور است اما از نظر تنوع و پیچیدگی دستگاه ها در ردیف اول قرار دارد.سرمایه این شرکت در حال حاضر 61،220 میلیون ریال می باشد که برنامه افزایش سرمایه نیز در دستور کار شرکت می باشد.


سهامداران شرکت


آخرین ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد:


نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

55,098,000

90

سایر سهامداران

3,061,000

5

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

3,061,000

5

جمع

61,220,000

100

 

بررسی تولید و فروش


چهار محصول مهم شرکت پالایش نفت تهران انواع بنزین موتور،نفت سفید ،نفت گاز و نفت کوره می باشد که حدودا 80 درصد کل مبلغ فروش شرکت را تشکیل میدهد.ظرفیت اسمی و عملی انواع محصولات شرکت را در جدول زیر مشاهده می نمایید:


شرح محصول

واحد

ظرفیت اسمی

ظرفیت پیش بینی 91

ظرفیت واقعی 9 ماهه 91

انواع بنزین موتور

مترمکعب

2,462,290

2,602,622

1,956,926

نفت سفید

مترمکعب

1,046,455

1,129,633

878,036

نفت گاز نهایی

مترمکعب

4,666,890

4,534,555

3,354,616

نفت کوره و مالچ

مترمکعب

2,977,670

2,678,038

1,984,521

گوگرد

مترمکعب

7,635

12,179

8,896

وکیوم باتوم

مترمکعب

737,665

673,995

527,324

روغن خام و آیزوریسایکل

مترمکعب

720,145

790,394

553,998

سوخت جت سبک( JP4)

مترمکعب

43,800

41,319

38,470

سوخت جت سنگین(ATK)

مترمکعب

442,380

485,449

358,670

نفتای سبک و سنگین

مترمکعب

47,450

17,991

12,479

گاز مایع

متر مکعب

518,665

567,425

428,322

 

جدول تولید شرکت نیز به شرح زیر می باشد.در برآورد تحلیلی خود تولید سال جاری شرکت را مطابق با مقادیر تولید سال 91 در نظر گرفته ایم


شرح

واحد

بودجه 91

نه ماهه واقعی 91

درصد پوشش

برآورد 92(1)

برآورد 92(2) 

 

 

 

 

 تولید

انواع بنزین موتور

متر مکعب

2,602,622

1,956,926

75.19

2,602,622

2,602,622


نفت سفید

متر مکعب

1,129,633

878,036

77.73

1,129,633

1,129,633


نفت گاز نهایی

متر مکعب

4,534,555

3,354,616

73.98

4,534,555

4,534,555


نفت کوره و مالچ

متر مکعب

2,678,038

1,984,521

74.1

2,678,038

2,678,038


گوگرد

متر مکعب

12,179

8,896

73.04

12,179

12,179


وکیوم باتوم

متر مکعب

673,995

527,324

78.24

673,995

673,995


روغن خام و آیزوریسایکل

متر مکعب

790,394

553,998

70.09

790,394

790,394


سوخت جت سبک( JP4)

متر مکعب

41,319

38,470

93.1

41,319

41,319


سوخت جت سنگین(ATK)

متر مکعب

485,449

358,670

73.88

485,449

485,449


نفتای سبک و سنگین

متر مکعب

17,991

12,479

69.36

17,991

17,991


گاز مایع

متر مکعب

567,425

428,322

75.49

567,425

567,425


جمع

متر مکعب

13,533,600

10,102,258

74.65

13,533,600

13,533,600


 

جدول فروش شرکت نیز مطابق با جدول زیر می باشد که بر اساس یک سری فرضیات و دو سناریو تهیه شده است:


شرح

واحد

بودجه 91

نه ماهه واقعی 91

درصد پوشش

برآورد 92(1)

دلار 2000 تومانی

برآورد 92(2)

دلار 2450 تومانی 

 

 

 

 

مقدار

انواع بنزین موتور

متر مکعب

2,611,169

1,965,473

75.27

2,611,169

2,611,169


نفت سفید

متر مکعب

1,013,064

764,791

75.49

1,013,064

1,013,064


نفت گاز نهایی

متر مکعب

4,522,160

3,342,220

73.91

4,522,160

4,522,160


نفت کوره و مالچ

متر مکعب

2,616,505

1,925,126

73.58

2,616,505

2,616,505


گوگرد

متر مکعب

10,554

8,291

78.56

10,554

10,554


وکیوم باتوم

متر مکعب

728,787

582,123

79.88

728,787

728,787


روغن خام و آیزوریسایکل

متر مکعب

777,324

571,069

73.47

777,324

777,324


سوخت جت سبک( JP4)

متر مکعب

34,735

31,886

91.8

34,735

34,735


سوخت جت سنگین(ATK)

متر مکعب

453,139

326,361

72.02

453,139

453,139


نفتای سبک و سنگین

متر مکعب

17,991

12,479

69.36

17,991

17,991


گاز مایع

متر مکعب

565,612

427,455

75.57

565,612

565,612


جمع

متر مکعب

13,351,040

9,957,274

74.58

13,351,040

13,351,040


 

 

 

 

 

 

مبلغ

انواع بنزین موتور

میلیون ریال

24,727,163

17,987,615

72.74

40,337,948

49,413,971


نفت سفید

میلیون ریال

9,683,015

7,303,333

75.42

15,796,109

19,350,227


نفت گاز نهایی

میلیون ریال

43,419,889

32,074,322

73.87

70,831,790

86,768,917


نفت کوره و مالچ

میلیون ریال

19,841,671

14,708,391

74.13

32,368,141

39,650,960


گوگرد

میلیون ریال

45,681

36,034

78.88

74,520

91,287


وکیوم باتوم

میلیون ریال

4,097,104

3,291,434

80.34

6,683,693

8,187,522


روغن خام و آیزوریسایکل

میلیون ریال

6,387,355

4,778,617

74.81

10,419,828

12,764,286


سوخت جت سبک( JP4)

میلیون ریال

290,861

267,239

91.88

474,488

581,247


سوخت جت سنگین(ATK)

میلیون ریال

4,382,779

3,160,239

72.11

7,149,721

8,758,405


نفتای سبک و سنگین

میلیون ریال

123,589

85,722

69.36

201,613

246,976


گاز مایع

میلیون ریال

3,416,403

2,540,419

74.36

5,573,251

6,827,230


جمع

میلیون ریال

116,415,510

86,233,365

74.07

189,911,101

232,641,030


 

 

 

 

نرخ

انواع بنزین موتور

ریال/مترمکعب

9,469,767

9,151,800

 -

15,448,233

18,924,080


نفت سفید

ریال/مترمکعب

9,558,147

9,549,449

 -

15,592,409

19,100,696


نفت گاز نهایی

ریال/مترمکعب

9,601,582

9,596,712

 -

15,663,265

19,187,494


نفت کوره و مالچ

ریال/مترمکعب

7,583,273

7,640,223

 -

12,370,754

15,154,170


گوگرد

ریال/مترمکعب

4,328,312

4,346,158

 -

7,060,867

8,649,559


وکیوم باتوم

ریال/مترمکعب

5,621,813

5,654,190

 -

9,170,983

11,234,451


روغن خام و آیزوریسایکل

ریال/مترمکعب

8,217,108

8,367,845

 -

13,404,743

16,420,805


سوخت جت سبک( JP4)

ریال/مترمکعب

8,373,715

8,381,076

 -

13,660,220

16,733,765


سوخت جت سنگین(ATK)

ریال/مترمکعب

9,672,041

9,683,262

 -

15,778,207

19,328,297


 

نفتای سبک و سنگین

ریال/مترمکعب

6,869,490

6,869,300

 -

11,206,346

13,727,770


 

گاز مایع

ریال/مترمکعب

6,040,188

5,943,126

9,853,488

12,070,519


 

1-      شرکت در 9 ماهه واقعی 91 حدودا 75 درصد بودجه فروش خود را محقق کرده است بنابراین پیش بینی این است که تا پایان سال به بودجه پیش بینی شده ی خود دست یابد.مقدار فروش شرکت در برآورد سال 92 ( در هر دو حالت) مطابق با مقادیر فروش در سال 91 در نظر گرفته شده است.

2-      نرخ ارز مرجع برای سال 92 از 1226 تومان به 2000 تومان افزایش یافته است.اخیرا نیز صحبت هایی در محافل اقتصادی شنیده می شود مبنی بر این که  نرخ ارز قرار است در حدود 2450 تومان تا 2500 تومان تک نرخی شود.با توجه به این موارد برای برآورد نرخ های فروش دو حالت را در نظر گرفته ایم.در حالت اول نرخ ها را با مد نظر قرار گرفتن دلار 2000 تومانی و در حالت دوم نرخ محصولات را با مد نظر قرار دادن دلار 2450 تومانی برآورد کرده و در جدول بالا منظور نموده ایم.

3-       به طور خلاصه:

در حالت (1): مقادیر فروش مطابق با مقادیر بودجه 91 و نرخ ارز مرجع 20000 ریال در نظر گرفته شده است.

در حالت (2):مقادیر فروش مطابق با مقادیر بودجه 91 و نرخ ارز مرجع 24500 ریال در نظر گرفته شده است.


بررسی بهای تمام شده


شرکت دارای معاملات ارزی نمی باشد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تامین کننده مواد اولیه و خریدار محصولات شرکت می باشد. همچنین نفت خام مورد نیاز شرکت با تخفیف 5% معادل بهای هر بشکه نفت خام محموله های صادراتی در اختیار شرکت قرار می گیرد. شرکت برای سال 91 بهای هر بشکه نفت خام را احتساب تخفیف معادل 103.4 دلار پیش بینی نموده است.در 9 ماهه واقعی نیز هر بشکه نفت خام را 103 دلار خریداری نموده است که میانگین ریالی آن 1263 هزار ریال می یاشد.جزئیات خرید نفت خام توسط شرکت در 9 ماهه واقعی ابتدای سال 91 را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 

ماه

مقدار نفت خام به بشکه

نرخ نفت خام

( دلار در بشکه)

نرخ ارز

نرخ ریالی خرید نفت (تخفیف 5 درصدی)فروردین

7,465,818

120.21

12,260

1,400


اردیبهشت

8,585,279

110.05

12,260

1,282


خرداد

7,636,094

98

12,260

1,141


تیر

7,484,838

100.46

12,260

1,170


مرداد

7,082,605

106.03

12,260

1,235


شهریور

7,056,327

110.83

12,260

1,291


مهر

5,389,202

111.29

12,260

1,296


آبان

7,335,843

110.53

12,260

1,287


آذر

7,160,670

109.92

12,260

1,280


جمع

65,196,676

 

 

 


 

مواد مستقیم با  سهم 99 درصدی مهمترین بخش بهای تمام شده شرکت را تشکیل می دهد:


بهای تمام شده

1390

درصد

نه ماهه 91

درصد

نفت خام و میعانات گازی

104,045,207

99%

82,329,059

98%

دستمزد مستقیم

54,326

0%

52,065

0%

سربار

1,490,922

1%

1,586,680

2%

جمع

105,590,455

100%

83,869,697

100%

 

میزان مصرف نفت خام شرکت نیز به شرح جدول زیر می باشد که برای سال 92 مقدار مصرف نفت خام را مطابق با مقدار مصرف سال 91 درنظر گرفته ایم:


مقدار مواد مصرفی

1390

بودجه 1391

نه ماهه واقعی

برآورد 92

برآورد 91

نفت خام ( بشکه)

86,613,793

87,605,589

65,196,676

87,605,589

87,605,589

 

نرخ خرید مواد اولیه هم به شرح زیر می باشد که برای سال 92 دو نرخ 2000 و 2450 تومان را برای دلار و نرخ ارزی خرید نفت را نیز 104 دلار فرض کرده ایم و بعد از اعمال تخفیف 5 درصدی به برآورد مبلغ دستمزد مستقیم نموده ایم


شرح

1390

بودجه 91

نه ماهه 91

برآورد 92(1)

برآورد 92(2)

بهای نفت-هزار ریال

1,201

1,268

1,263

2,080

2,548

نرخ ارز

10,500

12,260

12,260

20,000

24,500

بهای نفت-دلار

108

103.4

103

104

104

 

با توجه به جداول فوق اقلام بهای تمام شده مطابق با جدول زیر بدست آمده است:


بهای تمام شده-میلیون ریال

سال 1390

بودجه 91

نه ماهه اول

برآورد 92(1)

(دلار 2000 تومانی)

برآورد 92(2)

(دلار 245 تومانی)

مواد مستقیم

104,045,207

111,056,203

82,329,059

182,219,625

223,219,041

حقوق و دستمزد

54,326

69,420

52,065

90,246

90,246

سربار

1,490,922

2,115,573

1,586,680

2,750,245

2,750,245

تفاوت موجودی

0

168,392

-98,075

 0

 0

جمع

105,590,455

113,409,588

83,869,697

185,060,116

226,059,532

 

1-      میانگین نرخ خرید نفت خام یک ساله سال 91 معادل 103.4 دلار در هر بشکه می باشد.در 9 ماهه واقعی نیز 103 دلار در هر بشکه بوده است( بعد از اعمال تخفیف 5 درصدی)

2-      نرخ ارز مورد استفاده برای سال 91 نرخ مرجع یعنی 1226 تومان بوده است.برای سال جاری دو نرخ 2000 تومان و 2450 تومان را به عنوان نرخ تسعیر در نظر گرفته ایم.

3-      برای سال جاری نرخ خرید نفت خام را بعد از اعمال تخفیف 5 درصدی 104 دلار در هر بشکه در نظر گرفته ایم.مقدار مصرف نفت خام را نیز مطابق با بودجه 91 فرض کرده ایم.

 

صورت سود و زیان


 

شرح

واحد

بودجه 91

نه ماهه واقعی

برآورد92(1)

برآورد92(2)

فروش

میلیون ریال

116,415,510

86,233,365

189,911,101

232,641,030

بهای تمام شده کالای فروش رفته

میلیون ریال

-113,409,588

-83,869,697

-185,060,116

-226,059,532

سود (زیان) ناخالص

میلیون ریال

3,005,922

2,363,668

4,850,985

6,581,498

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

میلیون ریال

-569,204

-426,562

-739,965

-739,965

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی

میلیون ریال

0

0

0

0

سود (زیان) عملیاتی

میلیون ریال

2,436,718

1,937,106

4,111,020

5,841,533

هزینه های مالی

میلیون ریال

-162,983

-113,357

-211,878

-211,878

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

میلیون ریال

419,720

209,860

545,636

545,636

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

میلیون ریال

298,284

228,088

298,284

298,284

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

میلیون ریال

2,991,739

2,261,697

4,743,062

6,473,575

مالیات

میلیون ریال

-610,855

-487,252

-968,441

-1,321,778

سود خالص

میلیون ریال

2,380,884

1,774,445

3,774,621

5,151,797

سرمایه

میلیون ریال

61,220

61,220

61,220

61,220

EPS

ریال

38,891

28,985

61,657

84,152

 

نکات مهم:

1-      مالیات بر ارزش افزوده بحث مهمی ست که در حال حاضر موضوع برگشت آن به حساب ها توسط شرکت های پالایشگاهی در حال بررسی می باشد.عاملی که تاثیر بسزایی بر روی سود هر سهم آنها دارد.

مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1389 شرکت پالایش نفت تهران قطعی و تسویه حساب شده است.اما مالیات و عوارض ارز افزوده سال 1390 مورد رسیدگی قرار نگرفته است.برای سال 92 مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده بیش از 11 هزار تومان بر سود هر سهم شرکت تاثیر مثبت می گذارد.

2-      تسهیلات ارزی این شرکت شامل تسهیلات دریافتی از صندوق انرژی بابت طرح بهبود کیفیت فرآورده ها می باشد که راسا از طریق شرکت ملی پالایش و پخش دریافت و هزینه گردیده است.مبلغ تسهیلات دریافتی در تاریخ 9 ماهه منتهی به 30/9/91 مبلغ 57،399،744 یورو می باشد که با میانگین نرخ 16068 ریال تسعیر شده است.

3-      مطابق اطلاعات دریافتی، پیش بینی خالص درآمد(هزینه) های متفرقه برای سال مالی 91 به مبلغ 298 میلیارد ریال (معادل 13 درصد سود خالص و به ازای هر سهم مبلغ 872ر4 ریال) عمدتا مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای نفت ایرانول و نفت پاسارگاد اعلام شده است

4-      مطابق اطلاعات دریافتی، پیش بینی درآمد حاصل از سرمایه گذاریها برای سال مالی 91 به مبلغ 720ر419 میلیون ریال (معادل 18 درصد سود خالص و به ازای هر سهم مبلغ 856ر6 ریال) مربوط به سود سپرده های بانکی می باشد.

5-      برای سال 91 میزان درآمد مابه التفاوت قیمت فرآورده های نفتی در دوره 9 ماهه معادل 5810 میلیارد تومان بوده که به صورت جداگانه در صورت های مالی افشا نشده است.

6-      هزینه حمل نفت خام برای دوره 9 ماهه 91 معادل 56.3 میلیارد تومان بوده است که تماما بازیافت شده است.

7-      مبلغ هزینه استهلاک در پیش بینی سال 91 مبلغ حدودا 90 میلیارد تومان می باشد که طبق نظر شرکت این مبلغ ممکن است به دلیل استهلاک ناشی از اجرای پروژه های بهیود کیفیت و واحد ایزومریزاسیون به 2 برابر افزایش یابد.

8-      توجه سرمایه گذاران را به تغییرات پیاپی سود بعد از تهیه و ارائه صورت های مالی، ناشی از دریافت اعلامیه ها از شرکت پالایش و پخش جلب می نماید که نشان می دهد حتی اطلاعات واقعی ارائه شده از قابلیت اتکا بر خوردار نیست و با اعلامیه های دریافتی می تواند دستخوش تغییرات با اهمیت در سود هر سهم گردد.


اگر نرخ خرید نفت خام 105 دلار شود:


اگر نرخ خرید نفت خام از 104 دلار به 105 دلار در هر بشکه افزایش یابد نرخ فروش فرآورده ها و نرخ ریالی خرید نفت خام نیز تعدیل می شود که برآیند آن افزایش سود شرکت می باشد.طبق محاسباتی که انجام داده ایم ، اگر بهای خرید نفت خام 105 دلار شود با نرخ دلار 2000 تومانی مجموع فروش شرکت به 19،173 میلیارد تومان و مبلغ مواد مستقیم به 18،397 میلیارد تومان می رسد.با دلار 2450 تومانی نیز مبلغ فروش به 23،488 میلیارد تومان و مبلغ مواد مستقیم به 22،536 میلیارد تومان می رسد.در این صورت سود هر سهم 61,657 ریالی برآوردی در حالت اول به 62,618 ریال و سود هر سهم 84,152 ریالی برآوردی در حالت دوم به 85,330 ریال تعدیل می شود.


نتیجه گیری


در تحلیلی که انجام شد به بررسی سودآوری سال جاری شتران با توجه به تغییر دو عامل افزایش نرخ ارز و تغییر نرخ خرید نفت خام پرداخته ایم.همانطور که می دانید شتران مدت زیادی ست که به علت اختلاف نظر با شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در مورد سرفصل های بودجه سال 91 متوقف می باشد.سازمان بورس نیز تا کنون به علت این اختلاف ها سهم را بازگشایی نکرده است.

در برآوردی که از سال 92 انجام داده ایم صرفا به بررسی تغییرات نرخ ارز و نرخ خرید نفت خام پرداخته ایم و سایر موارد از قبیل مالیات و عوارض ارزش افزوده و هزینه استهلاک و ...را با توجه به ابهامی که در این زمینه وجود دارد در نظر نگرفته ایم.عواملی که می تواند سود شرکت را با تغییرات جدی روبرو سازد.

برگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب های شرکت تاثیر زیادی بر افزایش سود شرکت خواهد گذاشت.طبق برآوردی که انجام داده ایم مبلغ 690 میلیارد تومان از این محل به حساب های شرکت در سال 92 برگشت داده خواهد شد که بیش از 11 هزار تومان به سود هر سهم شرکت اضافه خواهد کرد.

محسن افشار

دیدگاه ها (0)

نام :
ایمیل :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد